#author("2016-06-08T07:23:21+00:00","default:nitta","nitta")
#author("2016-06-08T07:24:34+00:00","default:nitta","nitta")
[[MacOS/Homebrew]]

*MacOS/Homebrew/Emacs [#gfa8fd1e]

+現時点(2016/06/08)時点のEmacs for MacOS の最新版は 24.5-1 である。
Homebrew版を使うことにする。
+Emacs for MacOS の最新版は 24.5-1 である(2016/06/08 時点)。
24.5-1 のバイナリが用意されているHomebrew版を使うことにする。

**インストール [#i61bfed6]
ターミナルから次のコマンドをタイプする。

+ brewコマンドでEmacsを/usr/local/Cellar の下にインストールする。
 $ brew install --with-cocoa --srgb emacs
+新しい Emacs.app をアプリケーションに配置する。
 $ cp -R /usr/local/Cellar/emacs/24.5/Emacs.app /Applications

**~/.emacs ファイルの内容 [#q9b17423]
- ~/.emacs &ref(dot.emacs.mac);

**C# モード [#md7b69e6]
C#を編集するための csharp-mode がある。
~/.emacs.d/lisp/ にlispファイルを配置する。

- ~/.emacs.d/lisp/csharp-mode.el &ref(csharp-mode.el);
- ~/.emacs.d/lisp/csharp-mode.elc &ref(csharp-mode.elc);
- ~/.emacs.d/lisp/cl-lib.el &ref(cl-lib.el);
- ~/.emacs.d/lisp/cl-lib.elc &ref(cl-lib.elc);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS